Pravidla silničního provozu

Pravidla silničního provozu jsou souborem právních norem, které z hlediska bezpečnosti organizují provoz na silnicích nebo obdobných komunikacích.

2011 - Novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Dnem 1. srpna 2011 vchází v účinnost novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a to zákonem č. 133/2011 Sb.

Na co si dát pozor, přehled hlavních změn!

Zimní výbava(§40a)
 • Povinné používání pneumatik (M+S) na všech druzích pozemních komunikacích pro vozidla M a N, v období od 1.11. – 31.3. za podmínky, že se nachází či že se předpokládá že se objeví během jízdy souvislá vrstva sněhu, led či námraza.
 • U motorových vozidel s hmotností do 3 500kg jsou pneumatiky povinné na všech kolech, hloubka dezénu drážek nebo zářezů musí činit min. 4 mm
 • U motorových vozidel s hmotností nad 3 500kg jsou pneumatiky povinné na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací cíly a hlouba dezénu hlavních drážek a zářezů musí činit min. 6 mm

Opatření proti tajným závodům na silnicích(§47a)
 • Řidič nesmí použít vozidlo na dálnici, silnici a místní komunikaci k účasti na sportovních či podobných akcích, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost silničního provozu.
 • V případě porušení může policista zajistit vozidlo až na 48hodin.

Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením(§67)
 • Zavedení nového druhu parkovacího průkazu uplatnitelného i v členských státech EU, který nahradí dosavadní označení s invalidním vozíkem. Doklad bude vystaven na jméno konkrétního oprávněného držitele.

Měření rychlosti obecní policií(§79a)
 • Již nebude platit povinnost, aby místo měření rychlosti bylo označeno dopravními značkami, to se týká také stacionárních radarů.

Dopravně psychologická vyšetření řidičů
 • Týkající se po novu i všech řidičů, kteří budou žádat o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyli v důsledku ztráty 12 bodů, bude se už jen jednat o vyšetření dopravním psychologem.
 • Také se zúží okruh osob, který budou oprávněny vykonávat tyto vyšetření,budou muset mít akreditaci Ministerstva Dopravy,podmíněnou postgraduálním vzděláním v oboru dopravní psychologie.

Povinné výměny řidičských průkazů(§134)
 • a) řidičské průkazy vydané v letech 2001 nebo 2002 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31.12.2012
 • b) řidičské průkazy vydané od 1.ledna 2003 do 30.dubna 2004 je třeba vyměnit do 31.prosince 2013
 • Pozdě podané žádosti budou podléhat správnímu poplatku.

Nová úprava dopravních přestupků(§125c)
 • Přestupky jsou nově upraveny v § 125c zákona o silničním provozu, vymezení skutkových podstat a sankce za jejich naplnění až na pár vyjímek odpovídají dosavadní právní úpravě.

Změny v bodovém systému
 • Body za více přestupků projednávaných ve společném řízení se již díky novele zákona nebudou sčítat, nýbrž se vždy zaznamenají body pouze za jednání nejpřísněji postižitelné.
 • Zcela nový je pak přehled bodově hodnocených protiprávních jednání, obsažený v příloze k zákonu o silničním provozu. Počet bodově hodnocených jednání se výrazně zužuje a rovněž se v některých případech mění bodové sazby za konkrétní protiprávní jednání. Mezi hlavní změny v tomto směru patří:
 • bodová tolerance překročení rychlosti v obci až o 5 km/h; bude ukládána pouze pokuta bez bodů
 • bodová tolerance překročení rychlosti mimo obec až o 10 km/h; bude ukládána pouze pokuta bez bodů
 • bodová tolerance v případě překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální doby odpočinku o méně 20 %, respektive v případě nedodržení bezpečnostní přestávky o méně než 33 %; bude ukládána pouze sankce podle zákona o přestupcích bez bodů
 • zpřísnění postihu za porušení povinnosti účastníka dopravní nehody – nově se zaznamená 7 bodů
 • zrušení bodového postihu za nerespektování zákazové či příkazové značky
 • zrušení všech jednobodových postihů(např: za jízdu bez světel)
2006 - Změna zákona o silničním provozu

Od 1. července 2006 jsou účinné změny pravidel provozu v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, vyplývající z novelizačních zákonů č. 411/2005 Sb. a 226/2006 Sb. Zároveň se do názvu zákona nově vkládá v závorce zkrácené označení zákona (zákon o silničním provozu).

Hlavními změnami zákona jsou:
 • zavedení bodového systému hodnotícího řidiče motorových vozidel (§ 123a a násl.)
 • zpřísnění sankcí a postupu v případě požití alkoholu nebo jiné návykové látky (možnost zadržení řidičského oprávnění, § 118b, současně se rozšiřuje pravomoc obecní policie a řízení pod vlivem alkoholu nebo návykové látky je zařazeno do trestního zákoníku jako trestný čin)
 • zákaz držení mobilních telefonů apod. rozšířen i na jiné způsoby držení než v ruce (např. mezi hlavou a ramenem), doplněny výjimky z tohoto ustanovení (§ 7)
 • doplněny povinnosti učitele autoškoly (§ 8a)
 • povinnost provozovatele vozidla znát totožnost osoby, jíž svěří řízení vozidla; povinnost sdělit státním orgánům údaje o totožnosti v případě podezření z porušení zákona (§ 10)
 • rozšíření povinnosti použít dětskou autosedačku na všechny typy komunikací, nejen na rychlostní a dálnice (§ 6)
 • řidič je povinen upozornit přepravované osoby na povinnost použít zádržný systém (§ 6)
 • rozšíření seznamu osob, které za jízdy nemusí být připoutány (§ 6, § 9)
 • rozšíření povinnosti použít cyklistickou přilbu na všechny cyklisty mladší 18 let (§ 58)
 • celodenní a celoroční svícení pro řidiče motorových vozidel a tramvají) (§ 32)
 • zákaz vstupu osob na dálnici, zpřístupnění úseků dálnic v obcích veřejné hromadné dopravě již od maximální rychlosti 65 km/h (§ 35)
 • při přejíždění mezi jízdními pruhy „přednost“ zprava (povinnost neohrozit), povinnost použít připojovací pruh (§ 12)
 • zákaz použití směrovek při vjíždění na kruhový objezd, postavení organizovaných útvarů chodců, stád zvířat a jezdců na zvířatech na roveň vozidlům. Přednost vozidel jedoucích po kruhovém objezdu je nově podmíněna vyznačením dopravními značkami upravujícími přednost (§ 22, § 30). Novelizovaná vyhláška č. 30/2001 Sb. stanoví, že pod dopravní značkou Kruhový objezd musí být značka přikazující dát přednost v jízdě umístěna vždy.
 • povinnost dát přednost v jízdě při vjíždění z účelové komunikace na jinou pozemní komunikaci (§ 23)
 • změna pravidel pro předjíždění cyklistů apod.: povinnost užít směrovky, povoleno předjíždění v křižovatce (§ 17)
 • omezeno předjíždění nákladními automobily nad 3,5 t a jízdními soupravami nad 7 m, předjížděním nesmí omezit ostatní vozidla, vyloučena souběžná jízda ve třetím pruhu (§ 12 a 36)
 • povinnost vytvořit průjezdný jízdní pruh při kolonách na dálnici nebo rychlostní silnici (§ 41)
 • obnovena povinnost snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem, pokud tak učiní i řidiči ostatních vozidel jedoucích stejným směrem. (Pokud je přechod vyznačen i na tramvajovém pásu, což podle novelizované vyhlášky č. 30/2001 Sb. nemá být, vztahuje se v tomto případě povinnost i na řidiče tramvají.) Tato povinnost platí i v případě, kdy se žádný chodec nechystá přejít. (§ 5 odst. 1 písm. i)
 • doplněny povinnosti cyklisty při jízdě na přejezdu pro cyklisty (§ 57 odst. 8), při odbočování na signál „Volno“ musí řidič dát přednost cyklistům ve volném směru na přejezdu pro cyklisty (§ 70)
 • doplněna a upřesněna povinnost osvětlení cyklisty za snížené viditelnosti (§ 58 odst. 5)
 • povoleno příčné a šikmé zastavení a stání nebo v druhé řadě, při splnění obecných podmínek (§ 27)
 • zakázáno zastavení a stání na silniční vegetaci
 • povoleno zastavení na vyhrazeném parkovišti na dobu do 3 minut, umožněn odtah neoprávněně stojícího vozidla z vyhrazeného parkoviště. Na vyhrazená parkoviště pro invalidy je i nadále zcela zakázán vjezd jiných vozidel, nově je povinné jejich svislé i vodorovné vyznačení.
 • zpřísněny podmínky užívání označení vozidla přepravujícího těžce postiženou osobu, rozšířeny výjimky plynoucí z tohoto označení (§ 67)
 • aktivní antiradary nově nesmí užívat ani ten, kdo není účastníkem provozu (§ 3) (antiradarem se podle novelizace nazývají i například zařízení znemožňující funkci dohledových kamerových systémů)
 • hranice škody rozhodující pro vznik povinnosti ohlásit dopravní nehodu se zvyšuje z 20 000 Kč na 50 000 Kč (§ 47).
 • zákaz pobíhání domácích zvířat po pozemní komunikaci (§ 60 odst. 11)
 • označení vozidel praktického lékaře ve službě (§ 67)
 • oprávnění hasičů řidit dopravu při mimořádné události (§ 75)
 • oprávnění strážníků obecní policie zastavovat vozidla při podezření ze spáchání přestupku v silničním provozu (§ 79 odst. 1) a měřit rychlost v součinnosti s policií (§ 79 odst. 8)
 • obnovena možnost udělování výjimek z místní nebo přechodné úpravy provozu, která byla zrušená v roce 2001 (§ 77 odst. 5).
zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pravidla_silni%C4%8Dn%C3%ADho_provozu
licence: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0

Oznámení dopravní nehody Policii ČR

Od 1. ledna 2009 byla v souvislosti s přijetím nového zákona o Policii ČR omezena oznamovací povinnost dopravních nehod. Cílem této změny bylo odbřemenit Policii ČR od šetření banálních dopravních nehod a umožnit jí, aby se více věnovala dohledové činnosti nad silničním provozem.

Dopravní nehoda se musí neprodleně oznámit Policii ČR v následujících případech:
 • Pokud při nehodě dojde ke zranění (třeba i jen drobnému) nebo k usmrcení osoby.
 • Pokud při nehodě dojde na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě převyšující 100 000 Kč.
 • Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti apod.); policie se však nebude volat v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho z rodiny), ale jeho řidič měl na nehodě účast.
 • Pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod.).
 • Pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího zařízení) nebo životního prostředí (např. při úniku provozních kapalin z vozidla).
 • Pokud po nehodě nejsou účastníci nehody sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost provozu.
Ve všech ostatních případech je oznámení dopravní nehody Policii ČR také možné, byť není povinné, a nepodléhá žádnému zpoplatnění ani žádné sankce. V situaci, kdy se účastníci nehody shodnou na zavinění nehody a spolupracují spolu v souladu se svými zákonnými povinnostmi, lze nicméně doporučit, aby dopravní nehoda byla vyřešena bez účasti Policie ČR. Základní povinností účastníků dopravní nehody však v takovém případě bude sepsat společný záznam o dopravní nehodě, nejlépe s využitím tzv. euroformuláře o dopravní nehodě.


Dopravní nehody řešíme do 4 let od data dopravní nehody.

Nebojte se zeptat, nejistota Vám na klidu nepřidá ...
Veškeré konzultace jsou zdarma !
Platíte až z vymožené částky; pokud nic nevymůžeme, nic neplatíte !!!

www.facebook.com/pavel.kadlcak

Jsme jediní, kteří pro Vás získají až několikanásobně vyšší odškodnění
za újmu na zdraví z dopravní nehody !

Vyřešíme i pracovní úraz a náhradu mzdy !

Nic předem neplatíte !

Jedná se o jedinečný projekt v ČR - v Evropě a za mořem
dobře osvědčená záležitost !